Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Νοεμ.1962: Μαθη-τές-τριες της Ζωσιμαίας στο Δρίσκο, τιμούν τον Λορέντζο Μαβίλη
1. Μπέλλος 
2
3. 
4. Παππάς  Κωνσταντίνος                    Καθηγητής Ιατρικής Παν. Θεσσαλονίκης
5          Μπαϊρακτάρης  Θώμάς            Θεολόγος – Καθηγητής Ζωσιμαίας Σχολής
6                                 
7          Τζιμογιάννης   Ευάγγελος       Φυσικός
8          Σακελλαρίου   Λάζαρος          Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
9          Γούλατη          Διαλέτα          
10        Πιτένης            Ηλίας               Γεωπόνος
11        Κατσίλας         Γεώργιος         Ιατρός Παθολόγος
12        Κολιού            Μαίρη              Μαθηματικός
13        Κεφάλας         Κωνσταντίνος Δημόσιος Υπάλληλος
14        Σούλτης           Αντώνης          Οδοντίατρος
15        Σταρρας           Δημήτριος       Πολιτικός Μηχανικός
16        Παντελιού                  
17        Μέντζος          Γεώργιος         Πολιτικός Μηχανικός
18        Δεύτος Ναπολέων                  Έμπορος
19                               
20        Δαλάκας          Μιχάλης          Δασολόγος
21        Διαμαντόπουλος     Αλέξης      Ιατρός
22        Τέλης  Ελευθέριος                   Αξιωματικός Ε.Σ.
23        Κατσίκης Απόστολος              Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
24                               
25        Δάλλας            Αθανάσιος       Μεταλλειολόγος Μηχανικός
26        Φαρμάκη         Βασιλική         Αρχιτέκτων
27        Σωμάκου         Βασιλεία          Πολιτικός Μηχανικός
28                               
29        Παπασταύρος  Αναστάσιος     Αρχιτέκτων – πρώην Δήμαρχος Ιωαννίνων
30                               
31                               
32        Κωστόπουλος Χρυσόστομος   Ιατρός
33                               
34        Οικονόμου      Απόστολος      Δικηγόρος
35        Κωσταδήμας   Κωνσταντίνος Φιλόλογος – Καθηγητής  Ζωσιμαίας Σχολής
36                               
37        Βράνος            Δημήτριος       Δασολόγος
38        Φαρίδης           Πέτρος           
39        Τζιάλλας         Κωνσταντίνος Υπομηχανικός
40        Μίχος  Γεώργιος                     Φιλόλογος
41        Μπένος           Στέφανος         Φιλόλογος
42        Παπαστεφάνου   Δημήτριος       Υπάλληλος Τραπέζης
43        Παπάζογλου    Κοσμάς           Φυσικός – ΟΤΕ
44                               
45        Κόλλιας          Μιχάλης         
46                               
47        Πασχάλης        Βασίλειος        Γεωπόνος
48                               
49        Έξαρχος          Δημήτριος       Ηλεκτρολόγος
50        Παπαϊωάννου  Απόστολος      Φιλόλογος – Καθηγητής Πανεπιστ. Ιωαννίνων
51                               
52        Δασκάλου       Γεώργιος         Γεωπόνος, Μαθηματικός, Οικονομολόγος
52        Φούφας           Ιωάννης           Πολιτικός Μηχανικός
53        Μπλέτσος       Νικόλαος        Αεροναυπηγός – NASA

54        Κονταξής        Κωνσταντίνος Φιλόλογος

ΠΗΓΗ ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΣΧΟΛΗ 

.....................................................................................
Αποσπάσματα από το βιβλίο «Οι Γαριβαλδινοί και η μάχη του Δρίσκου»
Δημ. Χατζόπουλος (Εν Αθήναις Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη 1914)

…. Προς βορράν της Γαστρίτσης η λίμνη – γλαυκός καθρέπτης- μέσα εις το οποίον έκυπτον αυταρέσκως τα πάλλευκα Γιάννενα, τα Γιάννενα, δια τα οποία τόσοι παλμοί εδόνουν τας καρδίας κάτω από τον αιματόχρωμον γαριβαλδινόν χιτώνα. Το νησί, σταγών οπαλίου λίθου εις το σμάραγδον των ακίνητων νερών. Και δεξιά της λίμνης ο Τόμαρος αρχοντικός και υπερήφανος.
Εις τον κάμπον ήστραπτον υπό τας πρώτας πλαγίας ηλιακάς ακτίνας τα νερά και κάπου – κάπου αιφνιδία αστραπή μέσα εις τα δένδρα εφανέρωνε την κρυπτομένην εχθρικήν δύναμιν, ήτο το φίλημα ακτίνος ηλιακής επί ξίφους, επί κομβίου στρατιωτικού, επί τηλεβόλου.
Μετ’ ολίγον οι ατμοί της λίμνης και της πεδιάδος επυκνώθησαν εις κυανά νεφελώματα, τα οποία, αφού επλανήθησν επί ολίγον χαμηλά, διελύθησαν.
Ο Μαβίλης εστέκετο σιωπηλός προ της μεγάλης εικόνος, μέσα εις το ολύμπιον βλέμμα του εσπινθήριζαν μύριαι σκέψεις ευγενείς.
Και ενωρίς εκίνησε προς κάποιο μοναστήρι, αριστερά της παρατάξεως των ερυθροχιτώνων, απ’ όπου η θέα ήτο ωραιοτέρα. Ο κρης υπολοχαγός Γερακάρης ύψωνε το ευσταλές παράστημά του παρά τας σκηνάς, τα πολλά του γένεια ανεμίζοντο από την πρωϊνήν αύραν και γεμα΄τος παιδικήν αγαλλίασιν έλεγε
- Τι θαύμα τα Γιάννενα! Αξίζει κανείς να πεθάνη για να τα πάρη!
Η Μοίρα τον εισάκουσε, την επιούσαν εφονεύθη πολεμών για τα Γιάννενα.
…………………

…. Ήτο η 9η πρωϊνή της 27ης Νοεμβρίου 1912, ότε ήρχισεν η δετέρα μάχη εις το Δρίσκο. Δυο οβίδες επισκηπτικαί του εχθρού εξερράγησαν υπερ την Αρδομίσταν, εις τους πόδας του Δρίσκου. Ήτο το σύνθημα της μάχης.
Ένας καταρράκτης ερυθρός ώρμησε τότε ακάθεκτος προς τας κλιτύας του βουνού και η μάχη ήρχισεν πεισματώδης. Αι σφαίραι έσχιζον διαμονιωδώς τον αέρα, αι οβίδες του εχθρού ύψωναν νεφέλας χώματος και θύελλαν πετρών γύρω από τας ερυθράς διμοιρίας

……… Οι δυο τραυματίαι μετεφέρθησαν εις το χειρουργείον της μονής Σωτήρος. Καθ’ οδόν ενώ διήρχοντο πλησίον των σκηνών ο Ρώμας και ο Μπαρδόπουλος είδον τον οπλαρχηγόν Κριάρην μετά ολίγων κρητών, παραπονούμενον, ότι εστερείτο φυσιγγίων.
Ο επιτελάρχης Μπαρδόπουλος τον παρεκάλεσε να σπεύση αν ηδύνατο να ενισχύση τους Μαβίλην, Γιοβάνην και Τοπάλην εις την μονήν Τζόρας, και του πρεσέθεσε, ότι θα προσέφερε μεγάλην υπηρεσίας εις την πατρίδαν. Ο Κριάρης εξεκίνησε προθύμως.
Αλλ’ εν τω μεταξύ τα αντάρτικα σώματα τα φρουρούντα το άκρον αριστερόν ήρχισαν κλονιζόμενα. Τα πυρομαχικά των ερυθροχιτώνων έχουν τελείως σχεδόν εξαντληθή.
Οι έλληνες ερυθροχίτωνες έπιπτον ηρωϊκώς.
Ο ηρωϊκός Μαβίλης δις τραυματισθείς έπεσε ηρωϊκώς και η λύρα του ποιητού συνετρίβη μαζί του επί των βράχων της μονής Τζώρας.
Ο λοχαγός Γιοβάνης ετραυματίσθη. Ο Τόπαλης, ο Γερακάρης έπεσαν επίσης νεκροί
Τραυματίας ο αρχηγός Ρώμας επροχώρησεν έφιππος προς το χειρουργείον υπό τας ζητωκραυγάς των ανδρών του και όπισθεν του μεταφέρθη επί φορείου ο ταγματάρχης Μπαρδόπουλος.
Αι εχθρικαί σφαίραι είχον διατρύση την λευκήν σημαίαν με τον ερυθρόν σταυρόν του χειρουεργείου, εις τον περίβολον της εκκλησίας εφονεύθη σταρτιώτης, ενώ έτρωγε γαλέταν, άπνους κατέπεσεν επίσης ο ίππος του αρχιάτρου Γιαννακάκου – Ραζέλου.
Οι τραυματίαι δεν ήσαν πλέον ασφαλείς εκεί και διετάχθη η μετακίνησίς των.
Εις το χειρουργείον επεδέθησαν τα τραύματα του Ρώμα και του Μπαρδόπουλου, ενώ ο στρατηγός Γαριβάλδης τους κατεφίλει   και τους συνεχαίρετο.
Αμέσως διετάχθη η μεταφορά των εις το χάνι Καμπέραγα και εκείθεν εις Μέτσοβον.     

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Η χθεσινή σεισμική δραστηριότητα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών
και τον προσδιορισμό των στοιχείων ενός σεισμού με την παρέμβαση σεισμολόγου τα επίκεντρα των σεισμών βρίσκονται στην ίδια περιοχή με το σεισμό των 5,3 Ρίχτερ της 15ης Οκτ 2016, στον κάμπο μεταξύ Ροδοτόπι - Πρωτόπαπα - Πετσάλι – Καρυές – Ασφάκα –Λαψίστα – Λυκόστομο – Μεγ Γαρδίκι – Βουνοπλαγιά – Ροδοτόπι.
Οι εστίες των χτεσινών σεισμών γύρω από το Ροδοτόπι - Μεγ. Γαρδίκι ήταν σε βάθος μεγαλύτερο των 10 χιλιομέτρων. Οι χτεσινοί σεισμοί πάνω από 3 Ρίχτερ είχαν επίκεντρο προς Πρωτόπαπα - Πετσάλι - Ασφάκα με εστιακό βάθος κάτω από 10 χιλιόμετρα.


Ανάμεσα Πρωτόπαπα - Λαψίστα
Region:  9 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.1
Origin Time:  16/11/17   18:28:40   (GMT) (τοπική 20.28)
Longitude:   20.7182
Latitude:  39.7588
Focal Depth:  8.6 Km

Δυτικά από Λαψίστα
Region:  8 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 1.9
Origin Time:  16/11/17   18:55:23   (GMT) (τοπική 20.55)
Longitude:   20.7040
Latitude:  39.7383
Focal Depth:  12.5 Km

Κοντά σε Ροδοτόπι –Ζωοδόχο
Region:  3 Km WSW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.1
Origin Time:  16/11/17   19:06:21   (GMT)
Longitude:   20.7452
Latitude:  39.6920
Focal Depth:  19.2 Km


Κοντά σε Ροδοτόπι –Ζωοδόχο
Region4 Km WSW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.2
Origin Time:  16/11/17   19:24:02   (GMT)
Longitude:   20.7348
Latitude:  39.6903
Focal Depth:  17.9 Km

Ανάμεσα σε Ροδοτόπι – Μεγ. Γαρδίκι
Region:  3 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 1.9
Origin Time:  16/11/17   19:25:17   (GMT)
Longitude:   20.7447
Latitude:  39.7088
Focal Depth:  17.0 KmΑνάμεσα σε Ροδοτόπι – Μεγ. Γαρδίκι
Region:  4 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 1.8
Origin Time:  16/11/17   19:32:10   (GMT)
Longitude:   20.7357
Latitude:  39.7103
Focal Depth:  15.7 Km

Νοτιοανατολικά από Πρωτόπαπα, Νότια από Πετσάλι
Region10 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.5
Origin Time:  16/11/17   19:38:29   (GMT)
Longitude:   20.7125
Latitude:  39.7708
Focal Depth:  7.9 Km

Νοτιοανατολικά από Πρωτόπαπα, Νότια από Πετσάλι
Region:  10 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.0
Origin Time:  16/11/17   19:41:49   (GMT)
Longitude:   20.7157
Latitude:  39.7713
Focal Depth:  9.2 Km

Ανάμεσα Πρωτόπαπα – Κάτω Λαψίστα
Region:  10 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.2
Origin Time:  16/11/17   19:54:52   (GMT) τοπικη 21.54
Longitude:   20.7095
Latitude:  39.7672
Focal Depth:  4.0 Km

Νοτιοανατολικά από Πρωτόπαπα
Region:  10 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.7
Origin Time:  16/11/17   20:02:10   (GMT)
Longitude:   20.7040
Latitude:  39.7673
Focal Depth:  8.9 Km

Κοντά στο Ροδοτόπι
Region:  6 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.4
Origin Time:  16/11/17   20:15:38   (GMT)
Longitude:   20.7150
Latitude:  39.7113
Focal Depth:  16.3 Km

Κοντά σε Πετσάλι - Ασφάκα
Region:  10 Km NNW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.3
Origin Time:  16/11/17   20:23:30   (GMT) τοπικη 22.23
Longitude:   20.7238
Latitude:  39.7788
Focal Depth:  7.3 Km

Μεταξύ Πρωτόπαπα – Πετσάλι
Region:  12 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.3
Origin Time:  16/11/17   21:07:14   (GMT)
Longitude:   20.6957
Latitude:  39.7857
Focal Depth:  7.1 Km

Βορειοανατολικά από Πρωτόπαπα
Region:  12 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.3
Origin Time:  16/11/17   21:07:14   (GMT)
Longitude:   20.6957
Latitude:  39.7857
Focal Depth:  7.1 Km


Νότιοανατολικά από Πρωτόπαπα
Region11 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.5
Origin Time:  16/11/17   21:10:14   (GMT)
Longitude:   20.6995
Latitude:  39.7732
Focal Depth:  7.3 Km

17 ΝΟΕ (23.47)  2 Ρίχτερ Νότια από Πετσάλι
Region:  10 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.0
Origin Time:  16/11/17   21:47:54   (GMT)
Longitude:   20.7165
Latitude:  39.7730
Focal Depth:  10.2 Km

17 ΝΟΕ 2016  (23.48)  2,4Ρίχτερ  Δυτικά της Κάτω Λαψίστας 
Region:  9 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.4
Origin Time:  16/11/17   21:48:22   (GMT)
Longitude:   20.7057
Latitude:  39.7532
Focal Depth:  14.3 Km

Ο αυτόματος προσδιορισμός των στοιχείων ενός σεισμού από το Σεισμολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών
δίνει επίκεντρα των παραπάνω σεισμών πιο βορειοδυτικά προς Κουκλιούς Μαζαράκι Παρακάλαμο  Ζίτσα
Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Σεισμική δραστηριότητα από 9 Νοεμ. μέχρι 15 Νοεμ. βορειοδυτικά των Ιωαννίνων (και στην Ήπειρο)

Στις 9 Νοεμ. 2016 και ώρα 14.22: Σεισμός 2,1 Ρίχτερ με επίκεντρο 11 Km Δυτικά- .βορειοδυτικά από Ιωάννινα (ανατολικά νότιοανατολικά της Ζίτσας) και εστιακό βάθος στα 8,4 χιλιόμετρα.
Region:  11 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.1
Origin Time:  16/11/09   12:22:54   (GMT)
Longitude:   20.6740
Latitude:  39.7470
Focal Depth:  8.4 Km

Στις 9 Νοε. (ώρα 20.01) σεισμός 1,9 Ρίχτερ με επίκεντρο 17 Km δυτικά της Άρτας (δυτικά της Νέας Κερασούντας)
Region:  17 Km W from Arta
Magnitude:  ML 1.9
Origin Time:  16/11/09   18:01:38   (GMT)
Longitude:   20.8418
Latitude:  39.1557
Focal Depth:  16.7 Km


Στις 9 Νοεμ. (ώρα 20.17) σεισμός 3 Ρίχτερ με επίκεντρο 18 Km δυτικά της Άρτας
Βόρεια της λιμνοθάλασσας Ροδιά με εστιακό βάθος 42,4 km
Region:  18 Km W from Arta
Magnitude:  ML 3.0
Origin Time:  16/11/09   18:17:35   (GMT)
Longitude:   20.8277
Latitude:  39.1415
Focal Depth:  42.4 Km

Στις 10 Νοεμ. 2016 (ώρα 02.53) Σεισμός 3 Ρίχτερ με επίκεντρο 32 km Νότιο- νοτιο ανατολικά των Ιωαννίνων (στο βουνό μεταξύ Καλέντζι – Μονολίθι)
Region:  32 Km SSE from Ioannina
Magnitude:  ML 3.0
Origin Time:  16/11/10   00:53:54   (GMT)
Longitude:   20.9877
Latitude:  39.4587
Focal Depth:  3.5 Km

Στις 11 Νοε 2016 (ώρα 06.18) σεισμός 1,8 Ρίχτερ με επίκεντρο 2 Km Ανατολικά -βόρειοανατολικά από Ιωάννινα (κοντά στην Ελεούσα – Αεροδρόμιο) με εστιακό βάθος 19,1 Km
Region:  2 Km ENE from Ioannina
Magnitude:  ML 1.8
Origin Time:  16/11/11   04:18:29   (GMT)
Longitude:   20.8055
Latitude:  39.7088
Focal Depth:  19.1 Km


Στις 11 Νοε. 2016 (ώρα 08.07) Σεισμός 2,9 Ρίχτερ με επίκεντρο 13km  Βορειοδυτικά από Ιωάννινα (βόρεια της Πρωτόπαπα) με εστιακό βάθος 4 Km
Region:  13 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.9
Origin Time:  16/11/11   06:07:34   (GMT)
Longitude:   20.6928
Latitude:  39.7912
Focal Depth:  4.0 Km

Στις 11 Νοε. 2016  (ώρα 08.16) σεισμός 2,4 R με επίκεντρο 12 Km Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων (κοντά στην Πρωτοπαπα) με εστιακό βόθος 12,2 Km
Region:  12 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.4
Origin Time:  16/11/11   06:16:30   (GMT)
Longitude:   20.6883
Latitude:  39.7810
Focal Depth:  12.2 Km

Στις 11 Νοε. 2016 (ώρα 14.36) σεισμός 2.5R με επίκεντρο 15 Km Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων (Ανατολικα της Λιγοψάς) με εστιακό βάθος 11,6 Km
Region:  15 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.5
Origin Time:  16/11/11   12:36:46   (GMT)
Longitude:   20.6715
Latitude:  39.8052
Focal Depth:  11.6 Km

Στις 13 Νοε 2016 (ώρα 22.12) 1,4R  νότια του Λυκόστομου – Κρανούλας με εστιακό βάθος 20,3
Region:  4 Km N from Ioannina
Magnitude:  ML 1.4
Origin Time:  16/11/13   20:12:36   (GMT)
Longitude:   20.7918
Latitude:  39.7338
Focal Depth:  20.3 Km

Στις 14 Νοε 2016 (ώρα 00.25) Βόρεια από Ροδοτόπι προς την Κάτω Λαψίστα 2,3 
Region:  7 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.3
Origin Time:  16/11/13   22:25:04   (GMT)
Longitude:   20.7267
Latitude:  39.7403
Focal Depth:  12.9 Km

Στις 14 Νοε 2016 (ώρα 00.40) 2,5R νότια από το Πετσάλι
Region:  10 Km NNW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.5
Origin Time:  16/11/13   22:40:41   (GMT)
Longitude:   20.7205
Latitude:  39.7758
Focal Depth:  8.0 Km
Στις 14 Νοε 2016 (ώρα 00.50) 2,6R στον κάμπο μεταξύ  Πρωτοπαπα Πετσαλι Καρυές Ασφάκα Κάτω Λαψίστα
Region:  10 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.6
Origin Time:  16/11/13   22:50:19   (GMT)
Longitude:   20.7163
Latitude:  39.7682
Focal Depth:  7.2 Km

Στις 14 Νοε 2016 (ώρα 00.52) 2,9R δυτικά της Ασφάκας
Region:  10 Km NNW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.9
Origin Time:  16/11/13   22:52:06   (GMT)
Longitude:   20.7267
Latitude:  39.7763
Focal Depth:  7.7 Km

Στις 14 Νοε 2106 (ώρα 00.58) νότια από το Πετσάλι
Region:  10 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.0
Origin Time:  16/11/13   22:58:51   (GMT)
Longitude:   20.7202
Latitude:  39.7715
Focal Depth:  7.8 Km

Στις 14 Νοε 2016 (08.16) βορειοδυτικά από το Μεγάλο Γαρδίκι
Region:  4 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 1.8
Origin Time:  16/11/14   06:16:01   (GMT)
Longitude:   20.7517
Latitude:  39.7223
Focal Depth:  18.0 Km

Στις 14 Νοε 2016 (ώρα 09.41) βόρεια της Κεραμίτσας
Region:  20 Km NNE from Igoumenitsa
Magnitude:  ML 2.3
Origin Time:  16/11/14   07:41:44   (GMT)
Longitude:   20.4297
Latitude:  39.6835
Focal Depth:  12.8 Km

Στις 14 Νοε 2016 (12.29) μεταξύ Πρωτόπαπα και Κάτω Λαψίστας
Region:  9 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.5
Origin Time:  16/11/14   10:29:42   (GMT)
Longitude:   20.7127
Latitude:  39.7560
Focal Depth:  11.0 KmΣτις 14 Νοε 2016 (23.42)  -1,9 R-  βόρεια από το Ροδοτόπι
Region:  6 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 1.9
Origin Time:  16/11/14   21:42:20   (GMT)
Longitude:   20.7242
Latitude:  39.7298
Focal Depth:  18.3 Km

Στις 15 Νοε 2016 (03.10)  1,3R  μεταξύ Λυκόστομου - Ελεούσας
Region:  4 Km N from Ioannina
Magnitude:  ML 1.3
Origin Time:  16/11/15   01:10:31   (GMT)
Longitude:   20.7825
Latitude:  39.7328
Focal Depth:  14.0 Km

Στις 15 Νοε 2016 (08.12) -2,3 R-  27 χιλιόμετρα Νοτιο-νότιο-δυτικά των Ιωαννίνων Δυτικά του χωριού Λίππα
Region:  27 Km SSW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.3
Origin Time:  16/11/15   06:12:17   (GMT)
Longitude:   20.7173
Latitude:  39.4668
Focal Depth:  8.8 Km

Στις 15 Νοε 2016 (17.16)  2,2R  Δυτικά-βορειο-δυτικά της Κάτω Λαψίστας
Region:  8 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.2
Origin Time:  16/11/15   15:16:48   (GMT)
Longitude:   20.7293
Latitude:  39.7565
Focal Depth:  16.6 Km


Στις 15 Νοε 2016 (21.20)  2,1R Δυτικά της Λαψίστας
Region:  7 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.1
Origin Time:  16/11/15   19:20:09   (GMT)
Longitude:   20.7307
Latitude:  39.7432
Focal Depth:  13.2 Km

Στις 15 Νοε 2016 (21.22)  3,2R  Ανατολικά από το Πετσάλι, Νοτιοδυτικά από τις Καρυές (Μεταμόρφωση)
Region:  10 Km NNW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.2
Origin Time:  16/11/15   19:21:58   (GMT)
Longitude:   20.7305
Latitude:  39.7830
Focal Depth:  7.6 Km

Στις 15 Νοε 2016 (21.25)  2,5R   Νότια από το Πετσάλι
Region:  10 Km NNW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.5
Origin Time:  16/11/15   19:25:37   (GMT)
Longitude:   20.7168
Latitude:  39.7792
Focal Depth:  6.2 Km

Στις 15 Νοε 2016 (22.00)  1,6R  Δυτικά της Κάτω Λαψίστας
Region:  8 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 1.7
Origin Time:  16/11/15   20:00:20   (GMT)
Longitude:   20.7215
Latitude:  39.7493
Focal Depth:  7.5 Km

Στις 15 Νοε 2016 (22.25)  1,6R  Νοτιοανατολικά από Πρωτόπαπα, Δυτικά από Κάτω Λαψίστα
Region:  9 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 1.6
Origin Time:  16/11/15   20:25:13   (GMT)
Longitude:   20.7083
Latitude:  39.7560
Focal Depth:  10.2 Km

Στις 15 Νοε 2016 (22.32)  2,8R  Κοντά (ανατολικά) της Πρωτόπαπα
Region:  11 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.8
Origin Time:  16/11/15   20:32:52   (GMT)
Longitude:   20.7023
Latitude:  39.7805
Focal Depth:  4.1 Km

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Μερικοί από τους σεισμούς μετά τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ της 15ης Οκτ. 2016Στις 15 Οκτ. 2016 και ώρα 23.18: 3,9 Ρίχτερ δυτικά της Κάτω Λαψίστας σε βάθος 18,7 χιλιόμετρα
Region:  7 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.9
Origin Time:  16/10/15   20:18:41   (GMT)
Longitude:   20.7348
Latitude:  39.7503
Focal Depth:  18.7 Km


Στις 16 Οκτ 2016: 4,2 Ρίχτερ ανατολικά  της Ζίτσας σε εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα
Region:  11 Km WNW from Ioannina
Region:  11 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 4.2
Origin Time:  16/10/15   23:06:59   (GMT)
Longitude:   20.6763
Latitude:  39.7545
Focal Depth:  15.0 Km


Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 03.09: 4,4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Πρωτόπαπα με βάθος εστίας 16,2 χιλιόμετρα.
Region:  13 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 4.4
Origin Time:  16/10/16   00:09:59   (GMT)
Longitude:   20.6678
Latitude:  39.7773
Focal Depth:  16.2 Km

Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 06.40 : 4,9 Ρίχτερ βορειανατολικά της Πρωτόπαπα, σε εστιακό βάθος 20,4 χιλιόμετρα.
Region:  12 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 4.9
Origin Time:  16/10/16   03:40:20   (GMT)
Longitude:   20.6933
Latitude:  39.7850
Focal Depth:  20.4 Km


Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 8.06: 4 Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στην Πρωτόπαπα σε εστιακό βάθος 4,9 χιλιόμετρα.
Region:  13 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 4.0
Origin Time:  16/10/16   05:06:35   (GMT)
Longitude:   20.6778
Latitude:  39.7832
Focal Depth:  4.9 Km


Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 12.51: 3,3 Ρίχτερ μεταξύ Πρωτόπαπα και Λιγοψάς σε εστιακό βάθος 5,3 χιλιόμετρα.
Region:  14 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.3
Origin Time:  16/10/16   09:51:31   (GMT)
Longitude:   20.6718
Latitude:  39.7863
Focal Depth:  5.3 Km

Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 11.43: 3,5 Ρίχτερ μεταξύ Ζίτσας – Πρωτόπαπα σε εστιακό βάθος 17,6 χιλιόμετρα.
Region:  12 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.5
Origin Time:  16/10/16   08:43:50   (GMT)
Longitude:   20.6667
Latitude:  39.7662
Focal Depth:  17.6 Km

Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 16.18: 3,6 Ρίχτερ μεταξύ Ζίτσας – Κάτω Λαψίστας σε εστιακό βάθος 12,3 χιλιόμετρα.
Region:  10 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.6
Origin Time:  16/10/16   13:18:02   (GMT)
Longitude:   20.6868
Latitude:  39.7503
Focal Depth:  12.3 Km

Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 22.01:  4,3 Ρίχτερ μεταξύ Ζίτσας – Κάτω Λαψίστας σε εστιακό βάθος 13,9 χιλιόμετρα.
Region:  9 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 4.3
Origin Time:  16/10/16   19:01:39   (GMT)
Longitude:   20.7022
Latitude:  39.7540
Focal Depth:  13.9 Km

Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 22.18: 3,2 Ρίχτερ μεταξύ Πρωτόπαπα – Πετσάλι σε εστιακό βάθος 14,5 χιλιόμετρα.
Region:  11 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.2
Origin Time:  16/10/16   19:18:22   (GMT)
Longitude:   20.7063
Latitude:  39.7833
Focal Depth:  14.5 Km

Στις 16 Οκτ. 2016:  3,6 Ρίχτερ με επίκεντρο μεταξύ Ζίτσας – Πρωτόπαπα σε εστιακό βάθος 14,2 χιλόμετρα.
Region:  12 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.6
Origin Time:  16/10/16   23:21:33   (GMT)
Longitude:   20.6677
Latitude:  39.7673
Focal Depth:  14.2 Km

Στις 16 Οκτ. 2016:     2,5 Ρίχτερ με επίκεντρο μεταξύ Ζίτσας Πρωτόπαπα σε εστιακό βάθος 21 χιλιόμετρα.
Region:  12 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.5
Origin Time:  16/10/16   23:45:41   (GMT)
Longitude:   20.6698
Latitude:  39.7680
Focal Depth:  21.0 Km

Στις 17 Οκτ. 2016 και ώρα 14.40 στην περιοχή Πρωτόπαπα – Λιγοψά – Πετσάλι 3,2 Ρίχτερ σε εστιακό βάθος 11,3 χιλιόμετρα.
Region:  14 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.2
Origin Time:  16/10/17   11:40:23   (GMT)
Longitude:   20.6910
Latitude:  39.8015
Focal Depth:  11.3 Km

Στις 17 Οκτ. 2016 και ώρα 21.00 3 Ρίχτερ στην περιοχή Ζίτσας – Πρωτόπαπα σε εστιακό βάθος 10,9 χιλιόμετρα
Region:  13 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.0
Origin Time:  16/10/17   18:00:26   (GMT)
Longitude:   20.6668
Latitude:  39.7790
Focal Depth:  10.9 Km


Στις 17 Οκτ 2016 και ώρα 24.39 2,9 Ρίχτερ μεταξύ Ζίτσας και Πρωτόπαπα με εσταικό βάθος 5,8 χιλιόμετρα.
Region:  12 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.9
Origin Time:  16/10/17   21:39:46   (GMT)
Longitude:   20.6767
Latitude:  39.7655
Focal Depth:  5.8 Km

Στις 18 Οκτ 2016 και ώρα 14.06 νοτιο-νοτιοδυτικά της Ζίτσας 2,5 Ρίχτερ σε εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα..
Region:  12 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.5
Origin Time:  16/10/18   11:06:27   (GMT)
Longitude:   20.6555
Latitude:  39.7472
Focal Depth:  12.0 Km


Στις 18 Οκτ 2016 και ώρα 18.55 νοτιοδυτικά της Ζίτσας 2,1 Ρίχτερ σε εστιακό βάθος 13,2 χιλόμετρα.
Region:  9 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.1
Origin Time:  16/10/18   15:55:58   (GMT)
Longitude:   20.6877
Latitude:  39.7407
Focal Depth:  13.2 Km

Στις 19 Οκτ. 2016 και ώρα 24.23 νοτιοδυτικά της Ζίτσας 4,3 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 4,2 χιλιόμετρα
Region:  10 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 4.3
Origin Time:  16/10/19   21:23:57   (GMT)
Longitude:   20.6768
Latitude:  39.7453
Focal Depth:  4.2 Km


Στις 20 Οκτ 2016 και ώρα 9.01 βόρεια του χωριού Χίνκα 3,5 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 10,3 χιλιόμετρα
Region:  16 Km SW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.5
Origin Time:  16/10/20   06:01:58   (GMT)
Longitude:   20.6392
Latitude:  39.6045
Focal Depth:  10.3 Km


Στις 20 Οκτ. 2016 και ώρα 17.20 βόρεια της Ζίτσας 3,7 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 7,2 χιλιόμετρα.
Region:  13 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.7
Origin Time:  16/10/20   14:20:49   (GMT)
Longitude:   20.6517
Latitude:  39.7617
Focal Depth:  7.2 Km


Στις 20 ΟΚΤ 2016 και ώρα 24.16 κοντά στο χωριό Πρωτόπαπα 2,9 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 12,8 χιλιόμετρα
Region:  13 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.9
Origin Time:  16/10/20   21:16:25   (GMT)
Longitude:   20.6780
Latitude:  39.7802
Focal Depth:  12.8 Km


3 ΝΟΕΜ 2016, Μέγεθος 1,6 R  στις 21.04, εστία 6 Km ΔΒΔ από Γιάννενα,
(κοντά στο χωριό  Ροδοτόπι  ΒΒΔ) (Συντ. 20,72 Α 39,7 Β)
Εστιακό Βάθος 12,8 Km

3 ΝΟΕΜ 2016, Μέγεθος 2,2 R  στις 23.56 Εστία 29 Km ΒΑ από Πάργα
(μεταξύ των χωριών Μουκοβίνας και Άρδοσης) (Συντ. 20,72 Α 39,77 Β)
Εστιακό Βάθος 49,2 Km

4 ΝΟΕΜ. 2016: Μέγεθος 1,7 R στις 3.06 Εστία 13 Km ΒΔ από Ιωάννινα
(μεταξύ των χωριών Ζίτσας  και Πρωτόπαππα) (Συντ. 20,67 Α 39,44 Β)
Εστιακό Βάθος 49,2 Km

4 ΝΟΕΜ. 2016: Μέγεθος 1,5 R στις 22.57
Εστία 7 Km ΒΔ από Ιωάννινα
(μεταξύ των χωριών Ζίτσας  και Πρωτόπαππα) (Συντ. 20,57 Α 39,74 Β)
Εστιακό Βάθος 10,0 Km

5 ΝΟΕ 2016. Μέγεθος 2,6 R στις 7.29, --- 14 km Bορειoδυτικά των Ιωαννίνων, Βόρεια της Ζίτσας. (20,65 Ανατολικά – 39,77 Βόρεια)
Εστιακό Βάθος 7,4 Km


5 ΝΟΕ 2016. Μέγεθος 2,1 R στις 8.17 --- 9 km Bορειoδυτικά των Ιωαννίνων, Μεταξύ  Ζίτσας και Κάτω Λαψίστας. (20,696 Ανατολικά – 39,7 Βόρεια)
Εστιακό Βάθος 24 Km

Στις 7 ΝΟΕ 2016 και ώρα 10.11:  2,2 Ρίχτερ με εστία σε απόσταση 14 km βορειοδυτικά των Ιωαννίνων (βόρεια της Ζίτσας) με εστιακό βάθος 7,6 km
Region:  14 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.2
Origin Time:  16/11/07   08:11:23   (GMT)
Longitude:   20.6618
Latitude:  39.7870
Focal Depth:  7.6 Km


Σύμφωνα με το Γεωδ Ινστιτούτο του Αστερ. Αθηνών ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ που έγινε στις 15 Οκτ 2016  και τοπική ώρα 23.15 είχε εστία σε απόσταση 13 βορειοδυτικά των Ιωαννίνων (βόρεια του χωριού Πρωτόπαπα) , με εστιακό βάθος στα 16,9 km.
Region:  13 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 5.3
Origin Time:  16/10/15   20:14:49   (GMT)
Longitude:   20.6882
Latitude:  39.7878
Focal Depth:  16.9 Km