Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Για το νερό που πίνουμε

• Τις τελευταίες μέρες, μετά την δήλωση του συμπολίτη μας κ. Κώστα Κυριαζή, ηλεκτρολόγου μηχανικού (πρ. δημοτ. σύμβουλος και στέλεχος της δημοτικής παράταξης «Γιάννενα Τώρα») ότι δεν γίνονται έλεγχοι στην ποιότητα του νερού από την ΔΕΥΑΙ, και επειδή – όπως με χθεσινή ανακοίνωσή του αναφέρει -  δέχτηκε προσωπικά βέλη, μειωτικά για το άτομό του, εξηγεί στη συνέχεια παραθέτοντας στοιχεία, γιατί έκανε τη δήλωση περί ανυπαρξίας ελέγχων από την ΔΕΥΑΙ.
Αφού αρχικά αναφέρεται σε συγκεκριμένες Υπουργικές αποφάσεις «για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», ιδιαίτερα σημειώνει τις Οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ισχύ Νόμου του Κράτους.
Σύμφωνα με τον Νόμο λοιπόν, όπως αναφέρει ο κ. Κυριαζής, οι υπεύθυνοι ύδρευσης,  μεταξύ άλλων υποχρεούνται:
- να διενεργούν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή. Προς τούτο πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και στον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας. Ένα ποσοστό των δειγμάτων πρέπει να λαμβάνεται από σταθερά σημεία (αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης) ως επίσης και σε μέρη όπου υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν. Άλλα δείγματα να λαμβάνονται τυχαία στο δίκτυο μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα πολυσύχναστα κτίρια λ.χ. νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια κτίρια, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια και άλλες θέσεις που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κινδύνου μόλυνσης λ.χ διακλαδώσεις, σημεία υποπίεσης. Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της οικείας Π.Ε. προς έγκριση, μαζί με την κατάλληλη απεικόνιση σε σχέδια των σημείων δειγματοληψίας.
- να παρέχουν στους καταναλωτές στοιχεία της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν, τα οποία κατά προτίμηση θα είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω διαδικτύου ή σε άλλη περίπτωση το κοινό μπορεί να απευθύνεται στους υπεύθυνους ύδρευσης για την παροχή της αντίστοιχης πληροφόρησης. (Ως σημείο δειγματοληψίας, στο οποίο ελέγχεται η τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθορίζεται η βρύση του καταναλωτή που χρησιμοποιείται για παροχή πόσιμου νερού). Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνοι ύδρευσης στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης υποχρεωτικά λαμβάνουν δείγματα και στη βρύση των καταναλωτών, που χρησιμοποιείται κυρίως για παροχή πόσιμου νερού.
- Οι εργαστηριακές αναλύσεις για την παρακολούθηση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση διενεργούνται σε εργαστήρια που πληρούν τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ
Ειδικότερα τα ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλοι φορείς με τους οποίους τα ιδιωτικά εργαστήρια συνάπτουν συμβάσεις πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης για τις δοκιμές (EA-MLA testing).
- Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο παρακολούθησης της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της χώρας από τους υπεύθυνους ύδρευσης, της συλλογής των απαραίτητων στοιχείων ποιότητας και της αποστολής τους στο Υπουργείο Υγείας ανέπτυξε και λειτουργεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της χώρας. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί στο σύνδεσμο http://ydor.edeya.gr/dashboard
***
Ο κ. Κυριαζής στην ανακοίνωσή του προσθέτει «ότι στις 22/6/2018 έρχεται στο ΔΣ της ΔΕΥΑΙ, (θέμα 27 αρ. πρωτοκόλλου 3742) προς έγκριση, σχέδιο συμφωνητικού για την ανάθεση του ελέγχου της ποιότητας του νερού στη Χημική Υπηρεσία Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας) με αναδρομική ισχύ από 1-1-2018! (Το σχέδιο συμφωνητικού ήρθε στο Δ.Σ. για έγκριση, μετά τις ερωτήσεις που θέσαμε στο πρώτο δελτίο τύπου μας, για το αν γίνονται έλεγχοι, μετά την πρόσφατη διακοπή νερού)».
Τα ερωτήματα
Καταλήγοντας ο Κ. Κυριαζής τονίζει ότι μετά τα όσα ανέφερε, θέτει τα παρακάτω ερωτήματα, περιμένοντας απάντηση:
- Αφού δεν υπάρχει ακόμα η σύμβαση, από 1-1-2018 μέχρι σήμερα, ποιος πραγματοποιεί τους ελέγχους του νερού;
- Υπάρχει θέμα νομιμότητας της σύμβασης; Γίνεται να υπογραφεί με το Δημόσιο σύμβαση με ανάθεση που αναφέρεται  σε ημερομηνία έξι μήνες πριν;
- Από 19/7/2017 που άλλαξε ο νόμος, τι έχει κάνει η Διοίκηση της ΔΕΥΑΙ για να τον εφαρμόσει;
- Ποιο είναι το πρόγραμμα παρακολούθησης που έχει εκπονήσει η ΔΕΥΑΙ και έχει αποστείλει στην οικεία Π.Ε.;
- Ποιες και πόσες οι  δειγματοληψίες που έγιναν τυχαία στο δίκτυο, σε σχολεία, νοσοκομεία, κλπ.;
- Ποιες οι ενέργειες που έχετε κάνει για την πληροφόρηση του κόσμου μέσω διαδικτύου, τόσο στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΙ,  όσο και στην ιστοσελίδα των Ε.Δ.Ε.Υ.Α  (όπου η απουσία είναι εκκωφαντική) ως ο νόμος ορίζει;
- Είναι πιστοποιημένο το χημικό εργαστήριο της ΔΕΥΑΙ κατά το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο όπως ο νόμος ορίζει;  Αν ναι, γιατί δίνονται έξω οι έλεγχοι και σπαταλάται δημόσιο χρήμα; Αν όχι, γιατί έχετε αμελήσει να το πιστοποιήσετε; Έχει το προσωπικό που απαιτεί για να πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση;

Δεν υπάρχουν σχόλια: