Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Νοεμ.1962: Μαθη-τές-τριες της Ζωσιμαίας στο Δρίσκο, τιμούν τον Λορέντζο Μαβίλη
1. Μπέλλος 
2
3. 
4. Παππάς  Κωνσταντίνος                    Καθηγητής Ιατρικής Παν. Θεσσαλονίκης
5          Μπαϊρακτάρης  Θώμάς            Θεολόγος – Καθηγητής Ζωσιμαίας Σχολής
6                                 
7          Τζιμογιάννης   Ευάγγελος       Φυσικός
8          Σακελλαρίου   Λάζαρος          Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
9          Γούλατη          Διαλέτα          
10        Πιτένης            Ηλίας               Γεωπόνος
11        Κατσίλας         Γεώργιος         Ιατρός Παθολόγος
12        Κολιού            Μαίρη              Μαθηματικός
13        Κεφάλας         Κωνσταντίνος Δημόσιος Υπάλληλος
14        Σούλτης           Αντώνης          Οδοντίατρος
15        Σταρρας           Δημήτριος       Πολιτικός Μηχανικός
16        Παντελιού                  
17        Μέντζος          Γεώργιος         Πολιτικός Μηχανικός
18        Δεύτος Ναπολέων                  Έμπορος
19                               
20        Δαλάκας          Μιχάλης          Δασολόγος
21        Διαμαντόπουλος     Αλέξης      Ιατρός
22        Τέλης  Ελευθέριος                   Αξιωματικός Ε.Σ.
23        Κατσίκης Απόστολος              Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
24                               
25        Δάλλας            Αθανάσιος       Μεταλλειολόγος Μηχανικός
26        Φαρμάκη         Βασιλική         Αρχιτέκτων
27        Σωμάκου         Βασιλεία          Πολιτικός Μηχανικός
28                               
29        Παπασταύρος  Αναστάσιος     Αρχιτέκτων – πρώην Δήμαρχος Ιωαννίνων
30                               
31                               
32        Κωστόπουλος Χρυσόστομος   Ιατρός
33                               
34        Οικονόμου      Απόστολος      Δικηγόρος
35        Κωσταδήμας   Κωνσταντίνος Φιλόλογος – Καθηγητής  Ζωσιμαίας Σχολής
36                               
37        Βράνος            Δημήτριος       Δασολόγος
38        Φαρίδης           Πέτρος           
39        Τζιάλλας         Κωνσταντίνος Υπομηχανικός
40        Μίχος  Γεώργιος                     Φιλόλογος
41        Μπένος           Στέφανος         Φιλόλογος
42        Παπαστεφάνου   Δημήτριος       Υπάλληλος Τραπέζης
43        Παπάζογλου    Κοσμάς           Φυσικός – ΟΤΕ
44                               
45        Κόλλιας          Μιχάλης         
46                               
47        Πασχάλης        Βασίλειος        Γεωπόνος
48                               
49        Έξαρχος          Δημήτριος       Ηλεκτρολόγος
50        Παπαϊωάννου  Απόστολος      Φιλόλογος – Καθηγητής Πανεπιστ. Ιωαννίνων
51                               
52        Δασκάλου       Γεώργιος         Γεωπόνος, Μαθηματικός, Οικονομολόγος
52        Φούφας           Ιωάννης           Πολιτικός Μηχανικός
53        Μπλέτσος       Νικόλαος        Αεροναυπηγός – NASA

54        Κονταξής        Κωνσταντίνος Φιλόλογος

ΠΗΓΗ ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΣΧΟΛΗ 

.....................................................................................
Αποσπάσματα από το βιβλίο «Οι Γαριβαλδινοί και η μάχη του Δρίσκου»
Δημ. Χατζόπουλος (Εν Αθήναις Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη 1914)

…. Προς βορράν της Γαστρίτσης η λίμνη – γλαυκός καθρέπτης- μέσα εις το οποίον έκυπτον αυταρέσκως τα πάλλευκα Γιάννενα, τα Γιάννενα, δια τα οποία τόσοι παλμοί εδόνουν τας καρδίας κάτω από τον αιματόχρωμον γαριβαλδινόν χιτώνα. Το νησί, σταγών οπαλίου λίθου εις το σμάραγδον των ακίνητων νερών. Και δεξιά της λίμνης ο Τόμαρος αρχοντικός και υπερήφανος.
Εις τον κάμπον ήστραπτον υπό τας πρώτας πλαγίας ηλιακάς ακτίνας τα νερά και κάπου – κάπου αιφνιδία αστραπή μέσα εις τα δένδρα εφανέρωνε την κρυπτομένην εχθρικήν δύναμιν, ήτο το φίλημα ακτίνος ηλιακής επί ξίφους, επί κομβίου στρατιωτικού, επί τηλεβόλου.
Μετ’ ολίγον οι ατμοί της λίμνης και της πεδιάδος επυκνώθησαν εις κυανά νεφελώματα, τα οποία, αφού επλανήθησν επί ολίγον χαμηλά, διελύθησαν.
Ο Μαβίλης εστέκετο σιωπηλός προ της μεγάλης εικόνος, μέσα εις το ολύμπιον βλέμμα του εσπινθήριζαν μύριαι σκέψεις ευγενείς.
Και ενωρίς εκίνησε προς κάποιο μοναστήρι, αριστερά της παρατάξεως των ερυθροχιτώνων, απ’ όπου η θέα ήτο ωραιοτέρα. Ο κρης υπολοχαγός Γερακάρης ύψωνε το ευσταλές παράστημά του παρά τας σκηνάς, τα πολλά του γένεια ανεμίζοντο από την πρωϊνήν αύραν και γεμα΄τος παιδικήν αγαλλίασιν έλεγε
- Τι θαύμα τα Γιάννενα! Αξίζει κανείς να πεθάνη για να τα πάρη!
Η Μοίρα τον εισάκουσε, την επιούσαν εφονεύθη πολεμών για τα Γιάννενα.
…………………

…. Ήτο η 9η πρωϊνή της 27ης Νοεμβρίου 1912, ότε ήρχισεν η δετέρα μάχη εις το Δρίσκο. Δυο οβίδες επισκηπτικαί του εχθρού εξερράγησαν υπερ την Αρδομίσταν, εις τους πόδας του Δρίσκου. Ήτο το σύνθημα της μάχης.
Ένας καταρράκτης ερυθρός ώρμησε τότε ακάθεκτος προς τας κλιτύας του βουνού και η μάχη ήρχισεν πεισματώδης. Αι σφαίραι έσχιζον διαμονιωδώς τον αέρα, αι οβίδες του εχθρού ύψωναν νεφέλας χώματος και θύελλαν πετρών γύρω από τας ερυθράς διμοιρίας

……… Οι δυο τραυματίαι μετεφέρθησαν εις το χειρουργείον της μονής Σωτήρος. Καθ’ οδόν ενώ διήρχοντο πλησίον των σκηνών ο Ρώμας και ο Μπαρδόπουλος είδον τον οπλαρχηγόν Κριάρην μετά ολίγων κρητών, παραπονούμενον, ότι εστερείτο φυσιγγίων.
Ο επιτελάρχης Μπαρδόπουλος τον παρεκάλεσε να σπεύση αν ηδύνατο να ενισχύση τους Μαβίλην, Γιοβάνην και Τοπάλην εις την μονήν Τζόρας, και του πρεσέθεσε, ότι θα προσέφερε μεγάλην υπηρεσίας εις την πατρίδαν. Ο Κριάρης εξεκίνησε προθύμως.
Αλλ’ εν τω μεταξύ τα αντάρτικα σώματα τα φρουρούντα το άκρον αριστερόν ήρχισαν κλονιζόμενα. Τα πυρομαχικά των ερυθροχιτώνων έχουν τελείως σχεδόν εξαντληθή.
Οι έλληνες ερυθροχίτωνες έπιπτον ηρωϊκώς.
Ο ηρωϊκός Μαβίλης δις τραυματισθείς έπεσε ηρωϊκώς και η λύρα του ποιητού συνετρίβη μαζί του επί των βράχων της μονής Τζώρας.
Ο λοχαγός Γιοβάνης ετραυματίσθη. Ο Τόπαλης, ο Γερακάρης έπεσαν επίσης νεκροί
Τραυματίας ο αρχηγός Ρώμας επροχώρησεν έφιππος προς το χειρουργείον υπό τας ζητωκραυγάς των ανδρών του και όπισθεν του μεταφέρθη επί φορείου ο ταγματάρχης Μπαρδόπουλος.
Αι εχθρικαί σφαίραι είχον διατρύση την λευκήν σημαίαν με τον ερυθρόν σταυρόν του χειρουεργείου, εις τον περίβολον της εκκλησίας εφονεύθη σταρτιώτης, ενώ έτρωγε γαλέταν, άπνους κατέπεσεν επίσης ο ίππος του αρχιάτρου Γιαννακάκου – Ραζέλου.
Οι τραυματίαι δεν ήσαν πλέον ασφαλείς εκεί και διετάχθη η μετακίνησίς των.
Εις το χειρουργείον επεδέθησαν τα τραύματα του Ρώμα και του Μπαρδόπουλου, ενώ ο στρατηγός Γαριβάλδης τους κατεφίλει   και τους συνεχαίρετο.
Αμέσως διετάχθη η μεταφορά των εις το χάνι Καμπέραγα και εκείθεν εις Μέτσοβον.     

Δεν υπάρχουν σχόλια: